Stanovy

Čl. 1

Obecná ustanovení

 1. Název: Společně pro Vysočinu o.s.
 2. Sídlo: Náměstí Svobody 1373/11, 586 01 Jihlava
 3. Občanské sdružení s názvem Společně pro Vysočinu o.s. (dále jen „sdružení“) je dobrovolným sdružením občanů (dále jen „členů“) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Čl. 2

Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.
 3. Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy, církvích či jiných organizacích.

Čl.  3

Poslání a cíle sdružení

Hlavním posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny, dále podpora uplatnění principů svobody,

tolerance a práva na informace v každodenním životě občanské společnosti, jakožto základních

principů demokratického právního státu, včetně práva na zdravé životní prostředí, aktivního zapojení

občanů do rozhodování a rozvoje zodpovědné komunity.

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 1. Rozvoj občanské společnosti a zodpovědné komunity.
 2. Otevírání problematických společenských témat a vedení celospolečenské diskuse nad jejich řešeními.
 3. Osvěta a šíření informací vztahujících se k činnosti občanského sdružení.
 4. Zapojování veřejnosti do správy věcí veřejných a rozhodovacích procesů.
 5. Změna a kultivace společenského prostředí.
 6. Příprava a realizace akcí a projektů vedoucích k naplňování cílů sdružení.
 7. Publikační činnost a pořádání vzdělávacích a kulturních akcí.
 8. Organizování veřejných kampaní k prosazování cílů sdružení.
 9. Poskytování odborných služeb a poradenství vztahujících se k poslání sdružení.
 10. Ochrana přírody a krajiny.
 11. Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, krajiny a práva občanů.

Čl. 4

Členství

 1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Členství ve sdružení je dobrovolné, na základě osobního přesvědčení.
 3. Nový člen podá písemnou přihlášku a je přijat radou sdružení za předpokladu, že je ochoten dle svých možností přispět k naplnění cílů sdružení.
 4. Rozhodnutí, kterým se člen přijímá, se vydává formou písemného zápisu s podpisem člena rady.
 5. Za evidenci členů zodpovídá rada sdružení.
 6. Roční výši členského příspěvku stanovuje valná hromada.
 7. Rozhodnutí, kterým se zájemce o členství nepřijímá, se činí formou dopisu / emailu zájemci.
 8. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením radě sdružení,
  2. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, pokud člen závažně či opakovaně poruší stanovy sdružení nebo pokud svým jednáním hrubě poškozuje zájmy sdružení,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem sdružení
 9. Zánikem členství zanikají všechny funkce člena ve sdružení.
 10. Členové jsou evidování na členské listině.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
  1. být informován o plánech a o činnosti sdružení a jeho orgánů,
  2. být informován o hospodaření a o využití získaných prostředků hospodařením sdružení,
  3. podílet se na činnosti sdružení
  4. účastnit se jednání valné hromady,
  5. vznášet návrhy a podněty, vyjadřovat se k otázkám činnosti sdružení a hlasovat o nich na členské schůzi,
  6. volit do orgánů sdružení,
  7. být volen do orgánů sdružení,
  8. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. jednat v souladu se zaměřením a posláním sdružení a podílet se podle svých možností na jeho činnosti,
  3. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  5. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  6. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6

Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada členů sdružení (dále valná hromada),
  2. rada sdružení (dále rada)
  3. předseda sdružení (a zároveň rady)
  4. revizní komise sdružení (dále revizní komise)
 2. Orgány sdružení volí valná hromada. Členové rady a revizní komise musí být řádnými členy sdružení. Volební období rady a revizní komise je dvouleté.

Čl. 7

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Řádnou valnou hromadu svolává rada sdružení minimálně jednou za rok písemnou/emailovou pozvánkou zaslanou alespoň 14 dnů před termínem konání valné hromady všem členům sdružení. Pozvánka obsahuje návrh programu připravený radou a potřebné materiály k prostudování.
 4. Rada svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 5. Valná hromada zejména:
  1. schvaluje stanovy,
  2. schvaluje změny stanov,
  3. schvaluje výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  4. volí a odvolává členy rady sdružení,
  5. rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
  6. volí a odvolává členy revizní komise,
  7. rozhoduje zrušení členství,
  8. rozhoduje o zrušení sdružení.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů.
 7. Každý člen má jeden hlas.
 8. O způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu rozhoduje valná hromada.
 9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů s výjimkou rozhodování o změnách stanov a zrušení sdružení.
 10. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8

Rada sdružení

 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Rada řídí a koordinuje činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 3. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 4. Rada má nejméně tři členy, počet je lichý. Členství v radě sdružení je podmíněno členstvím ve sdružení.
 5. Rada je volena na dobu dvou let, opakovaná volba je možná.
 6. Rada řídí činnost sdružení, schází se dle potřeby, minimálně však 1x za 3 měsíce.
 7. Rada volí a odvolává svého předsedu, který je zároveň předsedou celého sdružení a jeho statutárním zástupcem.
 8. Jednání rady svolává předseda sdružení a je povinen svolat členy rady nejméně 7 dní před jeho konáním.
 9. Dalšími  statutárními zástupci jsou 2 místopředsedové rady, kteří jsou zároveň místopředsedové sdružení a které ze svých členů volí rada.
 10. Rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
 11. Rada zastupuje sdružení, právní úkony činí předseda nebo místopředsedové rady, každý samostatně. Jménem sdružení jedná rada, případně radou písemně zmocněný člen sdružení.
 12. Předseda dohlíží na spravování finančních prostředků sdružení a je zodpovědný za vedení účetní evidence.
 13. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady.
 14. Rada svolává valnou hromadu.

Čl. 9

Revizní komise

 1. Revizní komise má lichý počet členů, nejméně 1 člena, nejvíce 3 členy. Ze svého středu si volí předsedu.
 2. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v radě sdružení.
 3. Revizní komise kontroluje provoz sdružení, především jeho hospodaření a dále provádí kontrolní činnost podle vlastních rozhodnutí. Písemné zprávy o výsledcích své činnosti s návrhy na opatření předkládá radě a valné hromadě, min. 1x ročně.
 4. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na 2 roky, opakovaná volba je možná.
 5. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů.
 6. Jednání revizní komise svolává předseda revizní komise nejméně 7 dnů před jeho konáním, a to nejméně jedenkrát ročně.

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Sdružení se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s cíli a zaměřením sdružení.
 3. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. příspěvky členů a příznivců sdružení,
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob, sponzorů,
  3. dotace a granty příslušných státních orgánů a jiných právnických osob, s nimiž sdružení disponuje podle pravidel stanovených těmito orgány.
  4. doplňkové příjmy z publikační činnosti a pořádání vzdělávacích a kulturních akcí a z poskytování odborných služeb a poradenství vztahujících se k poslání sdružení.
 4. Sdružení je rovněž oprávněno mít zaměstnance a odměňovat za vykonanou práci.
 5. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 6. Sdružení je neziskovou organizací.

Čl. 11

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady s dvoutřetinovým souhlasem všech členů sdružení,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

V Jihlavě  19. 4. 2013

Vzhledem k novému občanskému zákoníku, který je platný od 1. 1. 2014 se Společně pro Vysočinu stává spolkem a upravíme dle této změny i své stanovy.

Nezisková organizace